tisdag 13 april 2010

Jazics vagn är inte ful

Kristina LevinStrengnäs Tidning skriver: "I 15 år har Nedjad Jazic sålt grönsaker på torget i Strängnäs. Varje år inför de senaste årens säsonger har han mött motstånd mot sin vagn som han säljer sina grönsaker ifrån. En vagn han köpte på kommunens inrådan för nio år sedan. Fyra år senare, 2005, höll den inte längre måtten."

När Jazic skulle ansöka om tillstånd att få stå med sin vagn och sälja grönsaker på Gyllenhjelmstorget för säsongen som nu kommer fick han alltså ett nej. Detta är en sorglig historia; en sorglig historia som har drabbat en person väldigt hårt. Det är dags att kommunen gör rätt i den här frågan. Låt Nedjad Jazic få det tillstånd han behöver för att sälja grönsaker på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs. Klåfingriga tjänstemän och politiker gör ingen nytta i det här ärendet. Det är inget fel på vagnen. Ett levande torg borde vara målet. Grönsakshandlaren Nedjad Jazic är mycket uppskattad.

15 kommentarer:

Mats Werner sa...

Kära Margit!

Du vet att vi inte har samma uppfattning i denna fråga. Jag betvivlar inte ett ögonblick att Jazic är en hyvens man som säljer bra varor (hustrun handlar av honom vet jag), men "rätt" har kommunen inte gjort hittills och knappast Jazic heller.

Med de nya reglerna, som återigen - för vilken gång i ordningen kommer jag inte ens ihåg - har tagits i full enighet mellan alla partier och utan reservationer. SÅ SENT SOM DEN 6 APRIL VAR DU SJÄLV MED I KOMMUNSTYRELSEN OCH UTAN RESERVATIONER GODKÄNDE DE NYA REGLERNA!

Nu får Du allt tänka Dig för, Margit. Gäller de regler som Kommunen i full överensstämmelse med lagar och regler antar eller vad menar Du?

Ska en regel gälla för Jazic och andra regler för alla andra?

Mats Werner sa...

Glömde: syftet med alla regeländringar har ju hittills varit ett och detsamma, nämligen att på Gyllenhjelmstorget skulle endast traditionella torgstånd tillåtas. Dock har de tidigare försöken inte utmynnat i regler där kommunen kunde begära handräckning mot sådana som vägrade att följa kommunens torghandelsstadgor. Den här gången försäkrar Marianne Andersson att reglerna är utformade på ett kristallklart sätt vilket möjliggör att kommunen kan hålla efter ev. tredskande torghandlare.

Vi kan inte ha regler som gäller alla utom Jazic och eftersom - återigen - kommunen träffade avtal med fler parter om utformningen av Gyllenhejlmstorget där dessa också bidrog med en icke föraktlig summa pengar, kan inte kommunen ensidigt frångå den överenskommelsen.

erik berg sa...

Jag har mycket svårt att förstå debatten om utformningen av torgstånden i Strängnäs.

Det är helt oförståeligt att en del politiker (som du Mats tex) vill vara eller ha ett ”skönhetsråd” (som ju KD motionerat om i fullmäktige)

Det viktigaste är ju funktionen och tycker man att det inte stämmer med de bestämmelser som finns så fixa till vagnen åt Jazics (mot vederbörlig ersättning naturligtvis), så den stämmer med bestämmelserna.

Det finns många exempel i Sverige och utomlands (Riga tex) där det är olika färger, parasoller, tak, plåt, trä och duk som täcker torgstånden och där ser det bra ut, tycker jag.

Nej låt oss vara lite fria både i tanken och i våra sinnen så att alla blommor kan blomma.

Erik

Chippo sa...

Frågan kvarstår, har SP alltså utan reservation röstat för de regler som tjänstemännen nu helt enkelt försöker tillämpa (och då får skit från SP:s företrädare)?

Margit? Erik? Vad har egentligen hänt i frågan? Har du Margit röstat för reglerna en vecka innan du kritiserar dem?

Mats Werner sa...

Erik! Funktion är sannerligen inte allt. Det tycker jag mig förstå när ni resonerar om Visholmen! F.ö. så pratar Du om torgstånd och sådant får Jazic sätta upp så många han vill och betalar för och han har stor frihet att utforma dem, för de nya reglerna förenklar just dessa saker. MEN han får inte använda saluvagn av något slag. Och det får ingen annan heller göra.

Chippo: Här har Du paragrafen från senaste Kommunstyrelsens protokoll. Jag läser inga protester eller reservationer från Margits (Strängnäspartiets) sida.

KS § 83 Dnr KS/2009:593-401


Utvärdering av riktlinjer för försäljning på Gyllenhjelmstorget


Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna förvaltningens förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att

2. upphäva Riktlinjer för försäljning och taxa för upplåtelse av offentlig plats på Gyllenhjelmstorget i Strängnäs kommun,

3. anta reviderade lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Strängnäs kommun,

4. revidera lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Strängnäs kommun ska gälla fr.o.m. 2010-04-01.


Propositionsordning
Ordförande Jens Persson (C) finner att det enbart finns ett förslag och att detta blir kommunstyrelsens beslut.

Bakgrund
I samband med att kommunfullmäktige fastställde riktlinjer för försäljning på Gyllenhjelmstorget i mars 2006, § 52, beslutades att en utvärdering skulle ske efter två år.

En utvärdering presenterades teknik- och fritidsnämnden i oktober 2008, § 146. Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för att i nära kontakt med den lokala polismyndigheten utarbeta ett nytt förslag på riktlinjer för försäljning på Gyllenhjelmstorget. Vid tillståndsgivningen skulle det tydligt framgå vilka krav kommunen ställer på näringsidkaren.

Teknik- och fritidsnämnden beslutade i mars 2009, § 49, att riktlinjer för försäljning och taxa för upplåtelse av offentlig plats på Gyllenhjelmstorget skulle upphävas och Gyllenhjelmstorget skulle återinföras i lokala ordningsföreskrifter för torghandel. Förvaltningen fick också i uppdrag att skicka förslaget på remiss.


KS § 83, forts.


Beredning
Ärendet remitterades till plan- och byggnämnden, kulturnämnden, Köpmannaföreningen, Hotel Rogge och TOMER (Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening) och revideringar gjordes därefter, i samråd med kommunens jurist.

Teknik- och fritidskontoret föreslår att nämnden godkänner den nya reviderade versionen av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun samt att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för att fastställa teknik- och fritidsnämndens tidigare beslut om upphävande av riktlinjer för försäljning och taxa för upplåtelse av offentlig plats på Gyllenhjelmstorget, återinförandet av Gyllenhjelmstorget i lokala ordningsföreskrifter för torghandel samt antagande av den reviderade versionen av dessa. De nya ordningsföreskrifterna föreslås träda i kraft från och med 2010-04-01.

Beslutsunderlag
Teknik- och fritidskontorets tjänsteutlåtande 2010-01-28
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun, ny version
2010-02-01
Teknik- och fritidsnämndens protokoll 2010-02-17
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-15, § 73

Mats Werner sa...

Och Erik! En sak till som tål att upprepas: Kommunen har ingått ett avtal med samtliga fastighetsägare runt Trädgårdsgatan och Gyllenhjelmstorget. I avtalet stipulerade bl.a. vissa kvalitetsaspekter för Gyllenhjelmstorget. För detta betalade dessa fastighetsägare ett ansenligt belopp för upprustningen av torg och gata.
Vi må tycka vad vi vill om innehållet och visst, de som tycker annorlunda borde reagerat då och inte nu först.

Ett ingånget avtal ska hållas (Minns "pacta sunt servanda"!) och därför ska inte vi politiker plötsligt börja tycka att det väl inte är så viktigt, för det är precis vad det är - VIKTIGT!

Christer Alvin sa...

Jag kan hålla med Mats W om att de regler som vi har beslutat om i KF också skall följas. Syftet med reglerna var ju att förhindra försäljning från fordon och vagnar på Gyllenhjelmstorget. Dessa är hänvisade till Västerviken. Visst kan man ha synpunkter på om Jazics vagn är ful eller inte men poängen är att försäljning från vagnar och fordon ej är tillätet. Då måste vi också vara konsekventa och tillämpa det vi har beslutat. Alternativet är att vi ¨tillåter alla att sälja från sina fordon på Gyllenhjelmstorget. Vi vet hur det skulle se ut då. Det skulle heller inte handlarna kring Gyllemhjelmstorget, som har varit med att betala utsmycknngen där vara särskilt glada för.

erik berg sa...

Mats jag var inte med på KS så jag vet inte vad som beslöts där, men jag tycker att politiker är klåfingriga och inte sysslar med ”kärnverksamheten” utan förlorar sig i diverse cykelställsfrågor.

Argumentet att handlarna runt torget satsat pengar är verkligen ett icke argument.

Det var ett annat sekel när ”medborgarrätt heter pengar”.

Att sedan försöka misstänkliggöra Margit tycker jag är simpelt.

Alla vet var hon står i frågan bara genom sitt ordförandebeslut i TFN 2008(?) när Jazics vagn fick vara kvar när hot om polisingripande låg i luften – snacka om prioritering.

Erik

Mats Werner sa...

Erik! Det var inte alls i andra tider som Du vill göra gällande. Det är faktiskt inte många år alls sedan Gyllenhjelmstorget gjordes i ordning och sedan dess har detta tjafsande pågått med den ena versionen efter den andra av torghandelsstadgor (som f.ö. är en sysselsättning som vi politiker definitivt ska ha hand om). Nu tycks vi äntligen komma till skott!

Den nya stadgan är starkt förenklad och lämnar stor frihet vid utformning och annat. Men - det ska vara ett torgstånd och inte en saluvagn. För precis som Christer påpekar gör likabehandlingsprincipen att om vi tillåter saluvagnar så kan t.ex. potatisbilen kräva att få stå på Gyllenhjelmstorget.

Vad gäller "misstänkliggörande" av Margit vet jag inte vad Du menar. Jag utgår från att en tidigare ordförande i den handläggande nämnden också begriper vad det är hon är med och beslutar om i Kommunstyrelsen. Borde jag inte det?

Och märk väl - det är inte kommunen som har tjafsat om detta i flera år. Det är en handlare som vägrat finna sig i de bestämmelser som i full enighet antagits av fullmäktige och krävt att alla ska rätta sig efter hands behov.

Ingen hindrar honom att bedriva sin verksamhet på Gyllenhjelmstorget, men precis som Hornudden och andra torghandlare så får även han rätta sig efter gällande bestämmelser.

Men Du kanske vill ha en speciell personlig rätt att t.ex. parkera på handikapplats, Erik?

Chippo sa...

Kom igen Margit - vi är nyfikna på dina synpunkter på kritiken som framkommit här ovan. Du har ju uppenbart varit inne på bloggen och postat ett nytt inlägg, så varför inte delge oss bakgrunden till att du valde att posta detta inlägg trots ditt tidigare deltagande i det aktuella beslutet? Nu framstår du ju bara i rätt tveksam dager. Men kanske är det något vi missat? Förklara det i så fall.

Vänligen,
Chippo

Margit Urtegård sa...

Hej Chippo.

Jag yrkade inget på KS. Därför att det sades att § 11 i de lokala föreskrifterna, som det här handlar om, var mer generösa än de gamla. Jag uppfattade det som om det inte skulle bli några problem för Jazics vagn med dessa nya regler. Jag skulle ha varit mer uppmärksam. Jag erkänner det.

Ärendet skall upp i kommunfullmäktige i slutet av april och då tas debatten och eventulla nödvändiga ändringar där. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är också enklare att ta debatten där än i kommunstyrelsen av olika orsaker.

Jag har nu fått veta att Jazic får ha sin vagn på torget. Han skall bara göra några smärre ändringar på sin befintliga vagn. Det glädjer mig oerhört mycket att problemet nu är löst.

Med vennlig hilsen
Margit

Stefan Holm sa...

Vad man inte ska glömma bort är att skönhet sitter i betraktarens ögon. Det vet jag av egen erfanhet som grafisk designer, när jag lämnar in ett desigförslag. Av tio betraktare får jag 10 olika åsikter, som oftast är vilt skilda. Så ett skönhetsråd kan aldrig bli annat än subjektivt tyckande.

Det visar ju det plåtschabrak till julgran så vi stoltserade med på torget förra julen. Av vissa förmodligen ansedd som snygg då det ju är "inne" med rost och armeringsjärn. Men av andra sedd som det anskrämliga skrälle som jag personligen tyckte det var.

Så, vad som är vacker eller inte kan inte bestämmas av några få ögon, då blir risken att det mer ses som en form av kultursnobbism i allmänhetans ögon. vad som är vackert eller inte kan vi sedan diskutera till dödagar.

Vad vi mer borde fokusera på är huruvida vi vill ha ett levande torg eller inte. Och vad jag förstår av de beslut som tagits i frågan är det alltså inte ett levande torg vi vill ha, utan endast en estetiskt tilltalande utomhusmiljö. Är det rätt uppfattat?

Mats Werner sa...

Grejen med julgranen - som med alla utegranar - är ju i princip att den ska ses i mörker med belysningen tänd.

Själv får jag alltid skäll av hustrun för de i hennes ögon anskrämliga granar jag släpar hem för att stå på gårdsplanen. Jag svarar alltid den ska bara utgöra en julgransliknande ställning för att kunna bära en belysning som ser ut som en julgran när den är tänd.
Jag bryr mig inte ett dyft om hur den sser ut de få ljusa timmarna på dagen!

erik berg sa...

Nu blev det ju en riktigt bra lösning av detta "lilla problem".(Se mitt första inlägg, kanske har Marianne läst denna blogg?!?)

Erik

Mats Werner sa...

Erik!

Jag tycker ur trovärdighetssynpunkt att detta är en allt annat än bra lösning.

Vem har fattat beslutet, Erik? Den samlade politiken?

Eller tycker Du att andra ska fatta besluten?

Att någon har fattat detta beslut som ger en evig dispens från ett beslut som Kommunfullmäktige ska fatta den 26e, är det demokrati?

Se det hela principiellt för en gångs skull.